BHV

Wist u dat iedere werkgever doeltreffende maatregelen dient te nemen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding, alarmering/evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen? Op grond van deze verplichting moet de werkgever zich laten bijstaan door zoveel, als bedrijfshulpverlener aangewezen, werknemers als voor die bijstand noodzakelijk is.

Voor het naar behoren uitvoeren van die bijstandstaken, moeten de bedrijfshulpverleners tevens zodanig georganiseerd, opgeleid en uitgerust zijn dat zij die taken naar behoren kunnen vervullen. Kortom maatwerk toegesneden op soort, aard of samenstelling van het bedrijf en het aantal personen dat binnen het bedrijf aanwezig is. De BHV-regeling wordt opgesteld op basis van de restrisico’s en de doelstellingen van de BHV.

Samen met Opleidings- en trainingscentrum OTC en Saasen groep verzorgt Arbo Leuning in erkende opleidingscentra deze trainingen. Neem via de link contact met ons op.

BHV-plan

Het BHV-plan ontstaat als resultaat van de risico inventarisatie en -evaluatie specifiek gericht op hulpverlening. De vergelijking gaat op met het plan van aanpak bij een globale RI&E. De functie is identiek, namelijk het vastleggen van de te nemen acties op basis van de geïdentificeerde risico’s.

Restrisico

Het restrisico is het risico dat overblijft nadat alle redelijkerwijze te treffen preventieve maatregelen zijn benoemd. Het gaat dus om het risico dat door middel van repressieve maatregelen moet worden beheerst.

BHV-regeling

In de BHV-regeling wordt vastgelegd op welke wijze BHV in de onderneming is georganiseerd. De inhoud van de regeling betreft het beleid, het restrisico, de noodorganisatie, de sterkte en uitrusting en opleiding van de BHV, het commando en de alarmeringsregeling.

Bedrijfsnoodplan

In een bedrijfsnoodplan is beschreven op welke wijze de BHV organisatie kan worden ingezet. De wijze van inzet wordt bepaald op basis van vooraf gedefinieerde scenario’s van mogelijke calamiteiten en incidenten. Het resultaat is een document waarin instructies voor de bij de afhandeling van calamiteiten en incidenten betrokken functionarissen of afdelingen, zijn gebundeld.

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan bevat de procedure die gevolgd wordt voor het ontruimen van een object of combinatie van objecten. Er kan een overall-ontruimingsplan voor een gehele onderneming vastgesteld in combinatie met ontruimingsplannen voor diverse gebouwen of installaties.

Aanvalsplan

Een aanvalsplan bevat alle noodzakelijke informatie voor de overheidsbrandweer over een onderneming of object om effectief en veilig op te kunnen treden bij een incident of calamiteit.

Wilt u meer informatie? Bel ons of neem contact op met ons.